A call for a strong Netherlands in a united Europe

December 2, 2011

At this moment there’s a lot at stake

 

When we, the undersigned, met last week, one of us said: "Just suppose it all goes wrong with Europe and our children ask us later whether we did enough at the decisive moment – could we then say yes?" It’s from this concern about the future of Europe and the Netherlands, and particularly our commitment to that future, that we are making our voice heard at this point in time.

 

Because there’s a lot at stake. In Europe the sovereign debt crisis (and other crises) are straining the euro and European integration to the utmost. Whereas the Euro and the European Internal Market – which accounts for three-quarters of our exports – are both vital for assuring the competitiveness of the Dutch economy, and thereby our standard of living, in the longer term.

 

Where do we stand as the Netherlands? The Netherlands is traditionally an open and internationally oriented country with a healthy economy. In the wider European context we also form part of one of the world’s leading economic power blocs,  and by that route we can exert the influence that goes with this, together with our European partners.

 

The clock is ticking. It’s one minute to twelve. That’s why it’s absolutely vital that an effective way to deal with the present euro crisis must be found quickly. That is the best way to rebuild trust in a strong and united Europe. In addition, we must focus on the actions that are needed to make the Netherlands and Europe more competitive on world markets. Withdrawing behind our dykes is not an option: looking further across the borders is the only right solution.

 

This last point is of vital importance, in view of the enormous shift of economic muscle towards the emerging economies that is taking place right now. These newcomers on the international playing field are often cheaper, faster and even more innovative than we are.


In short: our standard of living of living isn’t something automatic but will have to be constantly re earned, literally and figuratively. So there’s every reason for calling “all hands on deck”. In this process, cherishing business enterprise is indispensable. We must accelerate our investments in know-how, in people and in the developing of new products that contribute towards a sustainable future. We understand all too well that the developing of new opportunities is crucial for our young people – after all, youth has the future.


As the representatives of five industrial majors in the Netherlands, we urge the European political leaders to show courage and act decisively at this very moment. By taking action that will ensure the swift restoration of monetary and financial stability, and measures that will promote economic competitiveness and growth in the medium to long term. One thing is indisputable: don’t opt for protectionism and nationalism, because that won't make our country better or more prosperous: on the contrary.


In addition, we support the Dutch Government and call on it, together with our European partners, to continue implementing the structural reforms that are needed to restore European competitiveness in the long term – this includes ensuring European co-operation, protecting the Euro, speeding up the completion of the Internal Market and reducing superfluous regulation.


That is why we are making this call for a strong Netherlands in a united Europe.
Then, when our children ask us later what our generation did during the crisis, we’ll be able to answer: “We tackled the problems with forceful action, vision and optimism, for  the generation of today and tomorrow, to preserve our prosperity and culture!”.


Frans van Houten, CEO Royal Philips Electronics
Paul Polman, CEO Unilever
Feike Sijbesma, CEO Royal DSM
Peter Voser, CEO Royal Dutch Shell
Hans Wijers, CEO Akzo Nobel

 

 

 

Een pleidooi voor een sterk Nederland in een verenigd Europa


Er staat op dit moment veel op het spel. 


Toen wij, ondergetekenden, elkaar vorige week troffen, merkte een van ons op: "Stel het gaat mis met Europa, en onze kinderen vragen later of wij op het beslissende moment genoeg hebben gedaan. Kunnen wij dan ja zeggen?" Het is vanuit deze bezorgdheid over en vooral betrokkenheid bij de toekomst van Europa en Nederland dat wij onze stem juist nu willen laten horen.

Want er staat veel op het spel. In Europa zet de (schulden-)crisis de euro en de Europese integratie op scherp.   En dat terwijl de Euro en de Interne Europese Markt - die goed is voor drie kwart van onze export – beide essentieel zijn om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie en dus onze welvaart op termijn veilig te stellen.


Waar staan we als Nederland? Nederland is traditiegetrouw een open en internationaal georiënteerd land met een gezonde economie. In het grotere Europese verband maken we bovendien onderdeel uit van een van de belangrijkste mondiale economische machtsblokken, en kunnen we via die weg samen met onze Europese partners de daarbij behorende invloed uitoefenen.


De klok tikt. Het is één minuut voor twaalf. Daarom is het van het hoogste belang dat er op korte termijn een daadkrachtige aanpak van de huidige euro-crisis wordt gevonden. Dat is de beste manier om vertrouwen te herstellen in een sterk en verenigd Europa.  Daarnaast moeten we ons richten op maatregelen om Nederland en Europa concurrerender te maken op de wereldmarkt. Daarbij past geen terugtrekking achter de dijken, maar is het verder kijken over de grenzen de enige juiste oplossing.


Dit laatste is van cruciaal belang, gezien de enorme economische machtsverschuiving die op dit moment plaats vindt richting de opkomende economieën. Deze nieuwkomers op het internationale speelveld zijn vaak goedkoper, sneller en soms zelfs innovatiever dan wijzelf.  


Kortom: onze welvaart is geen automatisme, maar zal letterlijk en figuurlijk steeds opnieuw verdiend moeten worden. Reden dus voor alle hens aan dek. Daarbij is het koesteren van ondernemerschap onontbeerlijk.  We moeten onze investeringen in kennis, in mensen en in het ontwikkelen van nieuwe producten die bijdragen aan een duurzame toekomst versnellen. We begrijpen maar al te goed dat het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor onze jonge mensen cruciaal is - de jeugd heeft immers de toekomst.


Als vertegenwoordigers van vijf grote industriële bedrijven in Nederland dringen wij er bij de Europese politieke leiders op aan om juist nu moed te tonen en om beslissend te handelen.  Door maatregelen te nemen die op korte termijn herstel van de monetaire en financiële stabiliteit bewerkstelligen, en maatregelen die op middellange termijn het concurrentie- en groeivermogen van de economie bevorderen. Een ding staat daarbij vast: niet kiezen voor protectionisme en nationalisme, want dat zal ons land er niet beter of welvarender op maken; integendeel. 


Daarnaast steunen we en roepen we de Nederlandse regering op om samen met de Europese partners door te gaan met het doorvoeren van structurele hervormingen die noodzakelijk zijn om te komen tot herstel van het Europese concurrentievermogen op lange termijn -waaronder het waarborgen van de Europese samenwerking, de Euro, het versnellen van de voltooiing van de Interne Markt en het verminderen van overbodige regelgeving.

 

Daarom dit pleidooi voor een sterk Nederland in een verenigd Europa. Dan kunnen we, als onze kinderen ons later vragen “Wat deed jullie generatie tijdens de crisis” antwoorden: “ met stelligheid, perspectief en optimisme de problemen aanpakken, voor de generatie van toen en nu, voor het behoud van onze welvaart en cultuur!”.


Frans van Houten, CEO Royal Philips Electronics
Paul Polman, CEO Unilever
Feike Sijbesma, CEO Royal DSM
Peter Voser, CEO Royal Dutch Shell
Hans Wijers, CEO AkzoNobel