Algemene leveringsvoorwaarden Philips Belgium Commercial N.V.

1. Offerte, bevestiging of overeenkomst

 

De onderhavige voorwaarden en bepalingen betreffende commerciële verkooptransacties van Philips Belgium Commercial NV (de “Algemene Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en aanbiedingen van Philips Belgium Commercial NV (“Philips”), van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door Philips van door de koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten (“Overeenkomsten”) betreffende de verkoop door Philips en de aankoop door de koper van goederen en diensten (“Producten”), tenzij en voor zover met Philips uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

 

Eventuele voorwaarden en bedingen welke vermeld zijn in enig document of enige documenten dat/die de koper doet uitgaan vóór of na het door Philips doen uitgaan van enig document waarin deze Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezet worden of naar deze Algemene Leveringsvoorwaarden verwezen wordt, worden hierbij uitdrukkelijk door Philips van de hand gewezen en terzijde geschoven en de betreffende voorwaarden en bedingen zijn in het geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door Philips en zijn op geen enkele wijze bindend voor Philips.

 

Door Philips uitgebrachte offertes kunnen aanvaard worden binnen de in de offerte door Philips vermelde termijn of, indien er geen termijn vermeld wordt, binnen dertig (30) dagen na de datum van de offerte, doch elke offerte kan door Philips ingetrokken of herroepen worden op elk tijdstip vóór ontvangst door Philips van het bericht van aanvaarding van de betreffende offerte door de koper.

2. Prijzen

 

De in een offerte, bevestiging of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s, zijn gebaseerd op levering af-fabriek (ex-works, INCOTERMS, meest recente versie) vanaf de productielocatie van Philips of een andere door Philips aan te wijzen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen de koper en Philips, en zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke nu of op enig toekomstig tijdstip volgens de wet van toepassing zijn op de Producten of andere kosten. Philips zal de verkoopprijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien Philips volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de koper zal deze samen met de prijs voldoen.

3. Betaling

 

(a) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Philips en de koper, kan Philips de prijs van de geleverde Producten bij de koper in rekening brengen na aflevering van de Producten in overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS. Nettobetaling is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Philips en de koper. Alle betalingen dienen overgemaakt te worden naar het opgegeven adres van Philips. Indien in termijnen geleverd wordt, kan elke termijn afzonderlijk in rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum voldaan te worden. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling, tenzij Philips met een dergelijke korting schriftelijk ingestemd heeft. Naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Philips eventueel op grond van het toepasselijke recht heeft, wordt, voor zover wettelijk toegelaten, op alle achterstallige betalingen rente in rekening gebracht tegen een tarief van achttien procent (18%) per jaar of – indien dit hoger is – tegen de van toepassing zijnde wettelijke rente vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling.

 

(b) Alle leveringen van Producten waar Philips mee ingestemd heeft, zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van koper door Philips. Indien naar de mening van Philips de financiële situatie van de koper op enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van Producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan Philips volledige of gedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan Philips overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Philips in het kader van de Overeenkomst.

 

(c) Indien de koper in gebreke is met de betaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in gebreke is, heeft Philips het recht om uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van Producten te weigeren totdat de koper de verschuldigde bedragen voldaan heeft en kan Philips overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Philips in het kader van de Overeenkomst. Dit recht zal gelden naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

4. Levering en hoeveelheden

 

(a) Producten worden af-fabriek (ex-works, INCOTERMS, meest recente versie) geleverd zoals aangegeven door Philips, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Door Philips opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering en Philips kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen jegens de koper, indien een levering geschiedt binnen een redelijke tijd vóór of na de opgegeven leveringsdatum. Philips zegt toe om zich er binnen commercieel redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde leveringsdata na te komen, op voorwaarde dat de koper alle benodigde order- en leveringsgegevens verschaft binnen een redelijke termijn vóór de betreffende leveringsdatum.


(b) De koper dient Philips er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet heeft plaatsgevonden en dient Philips een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien Philips niet levert binnen deze termijn van dertig (30) dagen, heeft de koper als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de Overeenkomst te ontbinden.


(c) De eigendom van de Producten gaat op de koper over bij volledige betaling van de koopprijs, inclusief eventuele rente en/of kosten terzake, en (voor zover het toepasselijk recht zich daar niet tegen verzet) volledige betaling voor eventuele andere door de koper bestelde Producten en/of de betaling van een vordering die verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst. Totdat de eigendom van de Producten op de koper is overgegaan, mag de koper de Producten niet aanpassen, overdragen of verpanden aan een derde of een recht op of de eigendom van de Producten aan een derde verlenen dan wel overdragen, behalve voor zover dit laatste in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschiedt. De koper moet ervoor zorgen dat de Producten identificeerbaar blijven als van Philips verkregen Producten. De koper zal Philips (of haar vertegenwoordiger) te allen tijde vrije toegang bieden tot de locatie waar de koper de Producten opgeslagen heeft. Mocht de koper zijn betalingsverplichtingen jegens Philips niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is de koper op verzoek van Philips verplicht op eigen kosten die Producten aan Philips te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan en de koper zegt toe om aan Philips alle medewerking te verlenen om Philips (of haar vertegenwoordiger) in staat te stellen om haar Producten op te halen. Het met de Producten verbonden risico van verlies gaat op de koper over bij aflevering ervan door Philips in overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS.


(d) Indien de koper bestelde Producten niet in ontvangst neemt, kan Philips de Producten op kosten van de koper in consignatie leveren.
(e) Indien de productie van Philips door enige oorzaak beperkt is, heeft Philips het recht om de beschikbare productie en Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand en dit kan ertoe leiden, afhankelijk van de gegeven situatie, dat er aan de koper minder Producten verkocht en geleverd worden dan is vastgelegd in de Overeenkomst, zonder dat voor Philips enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

5. Overmacht

 

Philips is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een Overeenkomst indien:

(i) het verzuim of de vertraging te wijten is aan onderbrekingen in het productieproces van de Producten; of

(ii) het verzuim of de vertraging te wijten is aan Overmacht zoals gedefinieerd in het navolgende en/of in de wet of jurisprudentie.


Indien zich een verzuim of vertraging voordoet zoals in het bovenstaande bedoeld, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de Overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt, waarbij er evenwel voor Philips geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.


Met de term "Overmacht" wordt bedoeld omstandigheden of gebeurtenissen – al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst – welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van Philips en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden. Deze definitie strekt zich tevens uit tot Overmacht en/of verzuim bij een van de leveranciers van Philips. Indien de situatie van Overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door Philips verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden), heeft Philips het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat.

6. Rechten verbonden met software, documentatie en intellectuele eigendom

 

Met inachtneming van de verdere hierbij opgenomen bepalingen geldt dat met de verkoop van goederen door Philips aan de koper een niet-exclusieve en niet-overdraagbare beperkte licentie verleend wordt op grond van de relevante intellectuele eigendomsrechten van Philips en/of de met haar verbonden ondernemingen (“IER van Philips”) die in verband met de goederen gebruikt worden om de door Philips aan de koper verkochte goederen te gebruiken en te wederverkopen.Voor zover software en/of documentatie ingebed is in of geleverd wordt met de door Philips aan de koper verkochte goederen, brengt de verkoop van dergelijke goederen niet met zich mee de overdracht aan de koper van de met de betreffende software en/of documentatie verbonden eigendom(srechten), doch houdt uitsluitend in, met inachtneming van de verdere hierbij opgenomen bepalingen, dat de koper een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie verkrijgt op grond van de voor de software gebruikte IER van Philips om de betreffende software en/of documentatie te gebruiken in samenhang met en zoals ingebed in of geleverd met de door Philips aan de koper geleverde goederen.

 

Niettegenstaande andersluidende bepalingen hierin geldt dat deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet zodanig mogen worden uitgelegd dat zij direct of indirect of bij implicatie, middels rechtsverwerking of anderszins aan de koper of derden een recht, licentie of immuniteit verlenen op grond van de IER van Philips of de intellectuele eigendomsrechten van derden, anders dan die welke uitdrukkelijk op grond van deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verleend.


Het volgende is voor de koper verboden: (a) modificeren, aanpassen, wijzigen of omzetten van - of het creëren van afgeleide producten op basis van - software die ingebed is in of verschaft wordt door Philips in samenhang met goederen; (b) de genoemde software cederen, sublicentiëren, verhuren, uitlenen, overdragen, onthullen of op andere wijze ter beschikking stellen; (c) de genoemde software samenvoegen met of opnemen in enige andere software; of (d) de genoemde software omgekeerd assembleren, decompileren, disassembleren of op andere wijze pogen om de broncode ervan af te leiden, zonder schriftelijke toestemming van Philips, tenzij dit uit hoofde van de van toepassing zijnde wetgeving uitdrukkelijk toegestaan is. De koper dient zorg te dragen voor reproductie zonder enige wijzigingen of aanpassingen aan te brengen van eventuele aanduidingen van eigendomsrechten van Philips en/of de met haar verbonden ondernemingen of haar externe leveranciers op of in door Philips verschafte software of documentatie. Indien en voor zover derden het auteursrecht op de software hebben, gelden voor deze software van derden de licentievoorwaarden van deze derden in plaats van de huidige Algemene Leveringsvoorwaarden.

7. Beperkte garantie; afwijzing van aansprakelijkheid

 

(a) Philips garandeert dat bij normaal gebruik in overeenstemming met de bijbehorende gebruikershandleiding de Producten (met uitsluiting van eventuele software die niet in goederen ingebed is of met goederen geleverd is door Philips of software waarvoor derden het auteursrecht hebben) op het tijdstip van levering aan de koper en gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de leveringsdatum (of een andere periode die de partijen eventueel schriftelijk overeengekomen zijn of die Philips bij de verkoop schriftelijk heeft medegedeeld), vrij zal zijn van gebreken voor wat betreft materialen en vervaardiging en in wezenlijke mate zal beantwoorden aan de specificaties van Philips voor het betreffende Product of, indien van toepassing, andere specificaties waarmee Philips schriftelijk ingestemd heeft. Arbeidsloon, (de-)montage en/of (de-)installatie zijn van deze garantie uitgesloten. De enige en uitsluitende verplichting die Philips heeft en de enige en uitsluitende remedie die de koper heeft met betrekking tot claims onder deze garantie is beperkt tot, naar keuze van Philips, (1) het repareren, of (2) het zorgen voor een vervanging van het defecte of niet aan de specificaties beantwoordende Product, of (3) een gepaste vergoeding voor de koopprijs daarvan. Philips zal een redelijke tijd gegund worden voor die reparatie, vervanging of vergoeding. Philips is gerechtigd om naar eigen keuze het defecte of niet aan de specificaties beantwoordende Product te vervangen door een product met geringe afwijkingen qua ontwerp en/of specificaties die de werking van het overeengekomen Product /de overeengekomen Producten niet beïnvloeden. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige Producten worden eigendom van Philips zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor toegekend is.


(b) Producten kunnen door de koper in het kader van de garantie alleen geretourneerd worden naar de aangewezen locatie van Philips met inachtneming van de alsdan geldende richtlijnen van Philips voor het retourneren van goederen. Indien een aanspraak uit hoofde van de garantie terecht is, zal Philips de transportkosten voor haar rekening nemen. Indien vastgesteld wordt dat geretourneerde Producten niet gebrekkig zijn en wel aan de specificaties beantwoorden, dient de koper de prijs van deze Producten te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport, testen en afhandeling.


(c) Niettegenstaande het bovenstaande heeft Philips geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het beweerde gebrek of niet beantwoorden aan de specificaties toe te schrijven is aan milieutesten of testen onder bijzondere gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de van toepassing zijnde gebruikershandleiding, onvoldoende zorg, ondeugdelijke installering of een ongeval, dan wel aan ondeugdelijke reparatie, aanpassingen of wijzigingen of opslag of verkeerd transport, of verkeerde behandeling van het Product.


(d) Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de expliciete garantie zoals uiteengezet in het bovenstaande uitsluitend rechtstreeks voor de koper en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, of afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Philips van de hand gewezen.


(e) Met inachtneming van de in artikel 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid van Philips en de met haar verbonden ondernemingen in verband met gebrekkige of niet aan de specificaties beantwoordende Producten die op grond hiervan geleverd worden.

8. Vrijwaring betreffende intellectuele eigendomsrechten

 

(a) Philips zal voor eigen rekening: (i) de verdediging voeren indien door een derde een gerechtelijke procedure aangespannen wordt tegen de koper, voor zover er bij deze procedure sprake is van een vordering welke erop berust dat met enig door Philips in het kader van een Overeenkomst geleverd Product rechtstreeks inbreuk gemaakt zou worden op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of bedrijfsgeheim van de eisende partij; en (ii) de koper vrijwaren tegen betaling van schadevergoeding en kosten die opgelegd worden in de definitieve uitspraak in een dergelijke procedure voor zover deze veroordeling rechtstreeks en uitsluitend toe te rekenen is aan de betreffende inbreuk.


(b) Philips heeft uit hoofde van artikel 8 (a) geen enkele verplichting of aansprakelijkheid jegens de koper

 

(1) indien Philips niet: (i) onverwijld schriftelijk op de hoogte gebracht wordt van een vordering zoals in dit verband bedoeld; (ii) het uitsluitende recht krijgt om het onderzoek, de voorbereiding, de verdediging en de afhandeling in het kader van een dergelijke vordering in handen te nemen en te regelen, met inbegrip van de keuze van raadslieden; en (iii) binnen de grenzen van redelijkheid volledige ondersteuning en medewerking krijgt van de kant van de koper in het kader van het onderzoek, de voorbereiding, de verdediging en de afhandeling als voornoemd;

(2) indien de vordering aanhangig gemaakt wordt na verstrijking van een periode van drie (3) jaar na de datum van levering van het Product;

(3) voor zover de vordering voortvloeit uit (i) de modificatie van het Product wanneer de vordering wegens inbreuk had kunnen worden voorkomen door het ongemodificeerde Product te gebruiken, of (ii) een ontwerp, specificaties of instructies van de koper;

(4) voor zover de vordering direct of indirect gebaseerd is op de hoeveelheid of waarde van producten die met behulp van het Product zijn vervaardigd of op de frequentie of intensiteit van het gebruik van het Product, ongeacht of die vordering erop berust dat het Product als zodanig of het gebruik daarvan inbreuk maakt of bijdraagt aan de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de eisende partij;

(5) wegens het ongeautoriseerde gebruik of de ongeautoriseerde distributie van het Product of gebruik buiten de specificaties van het Product;

(6) voor zover een dergelijke vordering voortvloeit uit het door de koper produceren, gebruiken, verkopen, te koop aanbieden, importeren of promoten van Producten of het op andere wijze daarover beschikken na een kennisgeving van Philips aan de koper dat de koper die activiteit moet staken, met dien verstande dat die kennisgeving slechts gedaan zal worden wanneer het Product onderwerp is of, naar het oordeel van Philips, vermoedelijk onderwerp zal worden van een dergelijke vordering wegens inbreuk;

(7) voor eventuele kosten die de koper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips heeft gemaakt;

(8) voor zover de vordering gebaseerd is op prototypes, Open Source software of software die aan Philips en/of met haar verbonden ondernemingen geleverd is door de koper of een of meer door de koper aangewezen personen;

(9) voor zover de vordering voortvloeit uit de inbreuk of vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden die een standaard bestrijken die vastgesteld is door een standardisatieinstelling en/of die overeengekomen is tussen tenminste twee bedrijven;

(10) wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde die de productie, het testen of de toepassing van een assemblage, circuit, combinatie, methode of procedure bestrijken waarin het Product mogelijk is gebruikt, of

(11) wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden waarover Philips of een met haar verbonden onderneming de koper heeft geïnformeerd of terzake waarvan Philips of een met haar verbonden onderneming een verklaring heeft gepubliceerd (in een zogenaamde datasheet of andere specificaties inzake het Product of elders) dat een aparte licentie moet worden verkregen.


Voor wat betreft vorderingen wegens inbreuk in de zin van het onderhavige artikel 8(b) is de koper verplicht Philips en de met haar verbonden ondernemingen schadeloos te stellen tegen alle schades en kosten die voortvloeien uit of verband houden met die vorderingen en om aan Philips en de met haar verbonden ondernemingen alle kosten te vergoeden ter zake van het voeren van verweer tegen/in een vordering, eis, rechtszaak of procedure wegens die inbreuk, op voorwaarde dat Philips de koper direct schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke rechtszaak of procedure wegens inbreuk.


(c) Indien ter zake van een Product een vordering wegens inbreuk als bedoeld in het voorgaande artikel 8 (a), aanhangig gemaakt is of naar de mening van Philips waarschijnlijk aanhangig gemaakt zal worden, of wanneer Philips een kennisgeving ontvangt van een derde waarin beweerd wordt dat inbreuk gemaakt wordt op intellectuele eigendomsrechten van een derde in relatie tot de Producten, dan heeft Philips het recht, zonder enige verplichting en aansprakelijkheid en geheel naar eigen keuze, om: (i) voor de koper het recht te verwerven om het gebruik en de verkoop van het Product voort te zetten; (ii) te zorgen voor vervanging van het Product door een Product dat geen inbreuk maakt, of (iii) het Product op een zodanige wijze aan te passen dat met het Product in zijn nieuwe vorm geen inbreuk meer gemaakt wordt; (iv) dat product van de koper terug te kopen voor de oorspronkelijke door de koper betaalde prijs minus een redelijke afschrijving, of (v) leveringen aan de koper van de Producten of onderdelen waarop die kennisgeving betrekking heeft op te schorten of te staken, of (vi) enige Overeenkomst te beëindigen voor zover deze betrekking heeft op het betreffende Product.


(d) Met inachtneming van de in artikel 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid en verplichting van Philips jegens de koper en het enige is waarop de koper zich kan beroepen met betrekking tot enige feitelijke of beweerde inbreuk op enige intellectuele eigendomsrechten of enige andere eigendomsrechten van welke aard dan ook.

9. Beperking van aansprakelijkheid

 

(a) PHILIPS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEDERFDE WINST, GEDERFDE BESPARINGEN, VERLIES VAN REPUTATIE, VERLIES VAN GOODWILL, SCHADEVERGOEDINGEN VAN INDIRECTE, BIJKOMENDE OF BIJZONDERE AARD, DAN WEL SCHADEVERGOEDINGEN OPGELEGD BIJ WIJZE VAN STRAF OF IN VERBAND MET GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE OVEREENKOMST OF DE VERKOOP VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR PHILIPS OF HET GEBRUIK DAARVAN, ONGEACHT OF DEZE SCHADEVERGOEDINGEN GEBASEERD ZIJN OP ONRECHTMATIGE DAAD, WAARBORG, CONTRACTUELE RELATIE OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE GRONDSLAG, EN ZELFS INDIEN PHILIPS OP DE HOOGTE GEBRACHT IS OF ZICH BEWUST IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK SCHADE(-VERGOEDINGEN).


DE TOTALE EN CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS JEGENS DE KOPER IN HET KADER VAN ENIGE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT EEN BEDRAG TER HOOGTE VAN TIEN PROCENT (10%) VAN HET BEDRAG DAT GEMOEID IS MET DE BETREFFENDE OVEREENKOMST.

 

(b) Een eventuele vordering van de koper tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl een eventueel rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één (1) jaar na de datum van de vordering. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig.


(c) De in artikel 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette beperkingen en uitsluitingen zijn alleen van toepassing voor zover dit bij wet toegestaan is.

10. Vertrouwelijkheid

 

De koper erkent dat alle technische, commerciële en financiële gegevens die door Philips en/of de met haar verbonden ondernemingen aan de koper onthuld worden deel uitmaken van de vertrouwelijke informatie van Philips en/of de met haar verbonden ondernemingen. Het is voor de koper verboden om enige van deze vertrouwelijke informatie aan derden te onthullen of aan te wenden voor enig ander doel dan waarover partijen tot overeenstemming zijn gekomen binnen het kader van de in het onderhavige document beoogde verkooptransactie.

11. Import- en exportcontrole

 

De koper beseft dat bepaalde transacties van Philips onderworpen zijn aan wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole, met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, die van de VN, de EU en de VS ("Exportcontrolewetgeving"), die de export of omleiding van bepaalde producten en technologieën naar bepaalde landen verbiedt. Alle verplichtingen van Philips om Producten te (her-)exporten of over te dragen alsmede eventuele technische assistentie, training, investeringen, financiële assistentie, financiering en zogenaamde brokering is in alle opzichten aan dergelijke Exportcontrolewetgeving onderworpen en zal van tijd tot tijd van toepassing zijn op de vergunning voor en de levering van de Producten en technologieën in het buitenland door personen die onderworpen zijn aan de rechtsmacht van de voor die Exportcontrolewetgeving verantwoordelijke autoriteiten. Wanneer de levering van producten, diensten en/of documentatie een export- of importvergunning van bepaalde autoriteiten vereist of anderszins beperkt of verboden is als gevolg van export-/importcontrolewetgeving, mag Philips haar verplichtingen en de rechten van de koper/eindgebruiker opschorten totdat die vergunning verleend is of voor de duur van die restricties of verboden. Philips mag de order in kwestie zelfs in alle gevallen annuleren zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de koper of eindgebruiker ontstaat.


De koper garandeert dat hij zich in alle opzichten zal houden aan de (weder-)export - en overdrachtsrestricties in die Exportcontrolewetgeving of in exportvergunningen (indien van toepassing) voor elk aan de koper geleverd Product. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid om alle exportcontrolerestricties aan derden op te leggen in geval van de wederexport of overdracht van het Product aan derden. De koper dient alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te zorgen dat geen enkele klant/koper of eindgebruiker in strijd met dergelijke Exportwetgeving handelt. De koper moet Philips schadeloos stellen tegen alle directe en indirecte schade, verliezen en kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten) en bij wijze van straf opgelegde schadevergoedingen en andere aansprakelijkheid die voortvloeit/voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het feit dat de koper of diens klanten zich niet aan het bepaalde in dit artikel heeft/hebben gehouden.


De koper bevestigt dat de in deze Overeenkomst vervatte verplichtingen blijven voortbestaan na de beëindiging van een overeenkomst of andere regeling op grond waarvan de producten, software of technologie aan de koper is/zijn verstrekt. Daarnaast beseft de koper dat wanneer er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze Overeenkomt en die in enig ander tussen de koper en Philips van kracht zijnd document, de bepalingen van deze Overeenkomst zullen prevaleren en voor de koper verbindend zullen zijn.

12. Overdracht en verrekening

 

Het is de koper niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen in het kader van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips. De koper is niet gerechtigd om enige betalingen in te houden of te verlagen of om bestaande en toekomstige vorderingen te verrekenen met enige betalingen die verschuldigd zijn voor Producten welke verkocht zijn in het kader van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst die de koper of een van de met haar verbonden ondernemingen eventueel heeft met Philips. Koper zegt toe om verschuldigde betalingen te voldoen zonder rekening te houden met enige geclaimde verrekening waar door de koper of namens hem aanspraak op wordt gemaakt.

13. Anti-omkoping

 

De koper stemt erin toe om nu en in de toekomst te zullen voldoen aan nationale wetgeving ter voorkoming van omkoping en aan alle andere wetten die gestalte krijgen door de ratificatie van het OESO-Verdrag ter bestrijding van de omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen bij internationale zakentransacties (met inbegrip van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practies Act). In het algemeen stelt de wet het omkopen of doen van een corrupte betaling aan een overheidsfunctionaris strafbaar wanneer daarmee beoogd wordt opdrachten te krijgen of te houden, opdrachten aan een bepaald persoon te doen toekomen of onbehoorlijke voordelen te verkrijgen.


Wanneer de koper zich niet aan een bepaling uit dit artikel houdt, is dit reden voor de onmiddellijke beëindiging van een Overeenkomst door Philips (of een met haar verbonden onderneming) zonder dat daardoor voor Philips enige aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat. In het geval van een dergelijke beëindiging (i) is Philips op geen enkele wijze verplicht om enig Product aan de koper te leveren, (ii) is de koper verantwoordelijk en verplicht tot schadeloosstelling van Philips voor schadevergoedingen, vorderingen, boetes of andere verliezen (inclusief de honoraria van advocaten) die ingesteld worden tegen Philips of die Philips lijdt of moet betalen als gevolg van de niet-nakoming van dit artikel door de koper, en (iii) heeft Philips recht op alle andere remedies die Philips in rechte ten dienste staan. De bepalingen van dit artikel blijven na de afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.


Philips doet slechts zaken met bedrijven die de wet respecteren en zich houden aan ethische normen en principes. Mocht Philips informatie krijgen waaruit blijkt dat het tegendeel het geval is, dan zal Philips de koper informeren en zegt de koper toe om mee te werken en om Philips te voorzien van alle informatie die zij nodig heeft om te kunnen besluiten of een ontvangen aantijging gegrond is en of de Overeenkomst in stand moet blijven. Dergelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de boekhouding, administratie, stukken of andere bestanden.

14. Toepasselijk recht; bevoegde rechtbank

 

Alle offertes, bevestigingen en Overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Belgisch recht. De koper en Philips dienen in eerste instantie te trachten om via overleg en onderhandeling met elkaar in goed vertrouwen en in een sfeer van wederzijdse samenwerking elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit of verband houdt met enige Overeenkomst. Alle geschillen welke niet in der minne beslecht kunnen worden dienen onderworpen te worden aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Brussel, België , met dien verstande dat Philips te allen tijde ertoe gerechtigd is om gerechtelijke stappen te nemen of een procedure aan te spannen tegen de koper via enige andere bevoegde rechtbank. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op enige offerte, bevestiging of Overeenkomst. Niets van hetgeen vervat is in dit artikel 14 mag geduid of geïnterpreteerd worden als een beperking van het recht van hetzij Philips hetzij de koper om krachtens de toepasselijke wetgeving een voorlopige voorziening of of een andere gerechtelijke maatregel te verkrijgen of om stappen te ondernemen ter waarborging van de mogelijkheid om verhaal te zoeken op de andere partij.

15. Inbreuk en beëindiging

 

Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke Philips eventueel heeft of ten dienste staan van Philips uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, kan Philips door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper de Overeenkomst of enig onderdeel ervan met onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook indien:

 

(a) enige bepaling van de Overeenkomst door de koper geschonden of niet gerespecteerd wordt;

(b) enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van de koper op gang gebracht wordt (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door de koper geïnitieerd wordt), de koper onder een beheerder of bewindvoerder geplaatst wordt of ten behoeve van crediteuren van de koper een overdracht plaatsvindt;

(c) er sprake is van een wijziging in de zeggenschap over of eigendom van de koper.


Zodra zich een van de hierboven genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de koper in het kader van de Overeenkomst te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. In geval van vernietiging, beëindiging of nietig worden van een Overeenkomst zullen de voorwaarden en bepalingen die bedoeld zijn om in stand te blijven na vernietiging, beëindiging of nietig worden van de betreffende Overeenkomst ook daadwerkelijk in stand blijven.

16. Overige bepalingen

 

(a) Indien als gevolg van de bevinding van een bevoegde rechtbank of als gevolg van enige toekomstige handeling van een wetgevend of bestuurlijk orgaan één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.


(b) Indien een der partijen nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van de Overeenkomst, of pas na verloop van tijd ervan gebruik maakt, mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel en evenmin kan enige enkele instantie van gebruikmaking, dan wel gedeeltelijke gebruikmaking van een dergelijk recht of rechtsmiddel leiden tot uitsluiting van enige verdere of toekomstige gebruikmaking ervan of tot uitsluiting van gebruikmaking van enig ander recht of rechtsmiddel uit hoofde van de Overeenkomst of enig ermee verband houdend document of de wet.

 

Februari 2016

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.