Company

Ogólne warunki sprzedaży

PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.
UL. KOSSAKA 150, 64-920 PIŁA, KRS 0000060888
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. Oferta, potwierdzenie lub umowa

 

Niniejsze warunki sprzedaży Philips Lighting Poland S.A. („Warunki Sprzedaży”) obowiązują oraz stanowią integralną część wszystkich ofert cenowych i ofert składanych przez Philips Lighting Poland S.A. („Philips”), a także akceptacji i zatwierdzeń Philipsa wszelkich zamówień Kupujących oraz innych umów („Umowy”) dotyczących sprzedaży przez Philips, a kupna przez Kupującego towarów i/lub usług („Produkty”), chyba że oraz w zakresie w którym Philips postanowi inaczej, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.


Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne warunki zawarte w jakimkolwiek dokumencie lub dokumentach wystawionych przez Kupującego zarówno przed jak i po wystawieniu jakiegokolwiek dokumentu przez Philipsa, w którym Warunki Sprzedaży zostały określone lub które zawierają odniesienia do Warunków Sprzedaży, zostają niniejszym wyraźnie odrzucone przez Philipsa, który nie będzie ich brał pod uwagę, a każde takie warunki nie będą miały żadnego zastosowania do jakiejkolwiek sprzedaży dokonywanej przez Philipsa na rzecz Kupującego i nie będą w żadnym zakresie wiążące wobec Philipsa.


Oferty Philipsa podlegają przyjęciu w terminie określonym przez Philipsa w ofercie lub, jeżeli nie ma takiego terminu, w ciągu trzydziestu (30) dni od daty oferty.

2. Ustalanie cen

 

Ceny przedstawione w jakiejkolwiek ofercie, Potwierdzeniu lub Umowie podawane są w PLN przy założeniu dostawy Ex-Works (najnowsza wersja INCOTERMS), chyba że Kupujący i Philips postanowią na piśmie inaczej, i ceny te nie zawierają żadnych podatków, opłat i podobnych należności, które są należne obecnie lub będą należne w przyszłości w stosunku do Produktów. Podatki, opłaty i podobne należności będą dodawane przez Philips do ceny sprzedaży, jeżeli zgodnie z prawem Philips jest zobowiązany lub uprawniony do ich zapłaty lub pobrania, a Kupujący zobowiązany będzie do ich zapłaty łącznie z ceną. W przypadku, gdy Kupujący jest nierezydentem w rozumieniu Ustawy prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. płatności między Kupującym i Philips będą ustalane w EUR.

3. Płatność

 

(a) Jeżeli Philips i Kupujący nie postanowią na piśmie inaczej, Philips uprawniony będzie do wystawienia faktury Kupującemu za dostarczone Produkty na cenę sprzedaży powiększonej o należne podatki, opłaty lub inne należności, o których mowa w Ustępie 2 powyżej, w stawce prawnie obowiązującej z chwilą ich dostarczenia zgodnie z odpowiednim postanowieniem INCOTERMS. Płatność jest należna w ciągu trzydziestu (30) dni od daty faktury, chyba że Philips i Kupujący postanowią na piśmie inaczej. Wszystkie płatności dokonywane są na wyznaczony adres Philips. Jeżeli dostawy realizowane są w ratach, każda rata fakturowana będzie oddzielnie, a płatność dokonywana w terminie wymagalności. Nie dopuszcza się żadnych zniżek z tytułu wcześniejszej płatności, chyba że Philips postanowi na piśmie inaczej. Oprócz innych praw i środków dostępnych dla Philips na mocy odpowiednich przepisów prawa, od wszelkich opóźnionych płatności naliczane będą odsetki w wysokości osiemnastu procent (18%) w skali roku lub w wysokości odsetek ustawowych, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa oraz w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, od dnia wymagalności do dnia pełnej zapłaty.


(b) Wszystkie dostawy Produktów, na które Philips wyraził zgodę będą zawsze podlegały także zatwierdzeniu pod kątem możliwości płatności za taką dostawę przy zastosowaniu kredytu kupieckiego, tj. po dostarczeniu Produktów. Jeżeli kiedykolwiek, zdaniem Philips, sytuacja finansowa Kupującego nie będzie uzasadniała produkcji lub dostawy Produktów na powyższych warunkach płatności, Philips może zmienić warunki płatności na takie, zgodnie z którymi wymagana jest pełna lub częściowa płatność z góry lub inne warunki płatności będące warunkiem dostawy i Philips może zawiesić, opóźnić lub unieważnić odpowiednio jakikolwiek kredyt kupiecki przyznany przez Philips, dostawę lub inne świadczenie Philips. Łączna wartość zadłużenia Kupującego wobec Philips, z tytułu zamówień oraz niewymagalnych w danym okresie należności terminowych nie może przekroczyć limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez Philips. W przypadku przekroczenia tego limitu przez Kupującego, Philips zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji dostaw Produktów.


(c) Jeżeli Kupujący naruszy jakiekolwiek zobowiązania w zakresie zapłaty jakichkolwiek opłaty lub należności lub dopuści się jakiegokolwiek innego naruszenia, Philips uprawniony będzie do odmowy wykonania lub dostawy jakiegokolwiek Produktu do czasu dokonania wszystkich zaległych płatności, a ponadto Philips może zawiesić, opóźnić lub unieważnić jakikolwiek kredyt kupiecki, dostawę lub inne świadczenia Philipsa. Powyższe prawa stanowią dodatkowe uprawnienia Philips i nie zastępują żadnych innych praw i środków dostępnych na mocy Umowy lub na podstawie przepisów prawa.

4. Dostawy i ilości

 

4.1 (a) Produkty dostarczane są Ex-Works (najnowsza wersja INCOTERMS) zgodnie ze wskazówkami Philips, chyba że zostanie postanowione na piśmie inaczej. Dostawy towarów są realizowane przez Philips na podstawie zamówienia złożonego w jednej z form określonych w Artykule 4.2 poniżej w terminie określonym przez Kupującego, nie wcześniej jednak, niż po upływie dwóch (2) dni roboczych od chwili złożenia takiego zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności Produktów. Philips dołoży starań celem zapewnienia: terminowego realizowania dostaw oraz realizowania danego zamówienia w całości od razu, przy czym Potwierdzenie przez Philips otrzymania złożonego przez Kupującego nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Philips potwierdzi dostawę w terminie wskazanym przez Kupującego lub zawiadomi o innym terminie dostawy. Philips zobowiązuje się dołożyć wszelkich handlowo uzasadnionych starań w celu przestrzegania podanych lub potwierdzonych przez siebie terminów dostaw pod warunkiem, że Kupujący dostarczy wszelkie wymagane dane zamówienia i dostawy z wystarczającym wyprzedzeniem przed taką datą dostawy.


(b) Kupujący dostarczy do Philips pisemne zawiadomienie o niedokonaniu dostawy oraz udzieli mu trzydziestodniowego (30 dni) terminu na realizację dostawy. Jeżeli Philips nie dokona dostawy w ciągu powyższych trzydziestu (30) dni, Kupujący będzie mógł odstąpić od realizacji Zamówienia w części dotyczącej niedokonanej dostawy.


(c) Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o których mowa w Artykule 2, o ile zostały doliczone do ceny) za dostarczone Produkty. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą dokonania przez Philips dostawy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami INCOTERMS.


(d) Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Produktów, dostarczonych przez upoważnionego przez Philips spedytora, Philips zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Produktu, kosztami składowania oraz kosztami transportu.


(e) W przypadku ograniczenia produkcji Philips z jakiegokolwiek powodu, Philips uprawniony będzie do dokonywania przydziału dostępnych Produktów swoim klientom, wedle swojego wyłącznego uznania, a tym samym może sprzedać i dostarczyć do Kupującego mniejszą ilość Produktów niż określona w Umowie.


4.2 Zamówienia mogą być składane przez Kupującego pisemnie, faksem, telefonicznie, a także poprzez przesłanie e-maila lub poprzez użycie aplikacji internetowej w Dziale Zamówień Philips.


W przypadku zmiany tych danych Philips zawiadomi pisemnie Kupującego o ich zmianie. Taka zmiana nie będzie stanowiła zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży.

5. Siła wyższa

 

Philips nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione wykonanie, jeżeli:
(i) dane niewykonanie lub opóźnienie spowodowane jest przerwaniem procesu produkcyjnego Produktu; lub
(ii) dane niewykonanie lub opóźnienie zostało spowodowane zdarzeniem Siły Wyższej zgodnie z definicją poniżej lub postanowieniami prawa.
W przypadku każdego z wyżej wymienionych przypadków niewykonania, realizacja stosownych części Umowy zostanie zawieszona na okres trwania danego niezawinionego niewykonania bez zobowiązań ani odpowiedzialności Philips wobec Kupującego z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z powyższego.


Termin „Siła Wyższa” oznacza i obejmuje wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Philips, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, z powodu których niemożliwe jest podnoszenie uzasadnionego żądania do Philips o realizację jego zobowiązań, a w szczególności zdarzenia siły wyższej lub naruszenie ze strony któregokolwiek z dostawców Philips. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej trwa dłużej niż trzy (3) kolejne miesiące (lub jeżeli Philips przyjmuje racjonalne założenie, że opóźnienie trwało będzie przez okres trzech (3) kolejnych miesięcy), Philips upoważniony będzie odpowiednio do rozwiązania całości lub części Umowy lub odstąpienia od poszczególnego Zamówienia bez żadnych zobowiązań wobec Kupującego.

6. Prawa do oprogramowania, dokumentacji i własności intelektualnej

 

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego dokumentu, sprzedaż Produktu przez Philips oznacza udzielenie Kupującemu niewyłącznej i niezbywalnej, ograniczonej licencji do praw własności intelektualnej (tj. praw własności przemysłowej i praw autorskich) Philips lub jego podmiotów powiązanych („Prawa Własności Intelektualnej Philips”) na terytorium w zakresie korzystania z i odsprzedaży Produktu sprzedanego przez Philips na rzecz Kupującego.


W zakresie, w jakim oprogramowanie lub dokumentacja jest wbudowana lub doręczana łącznie z Produktem, sprzedaż tego Produktu nie będzie stanowiła przeniesienia Praw Własności Intelektualnej Philips do tego oprogramowania lub dokumentacji na rzecz Kupującego, lecz oznaczała będzie wyłącznie udzielenie niewyłącznej i niezbywalnej licencji na rzecz Kupującego w stosunku do Praw Własności Intelektualnej Philips do korzystania z tego oprogramowania lub dokumentacji w związku z Produktami oraz w formie w jakich zostały wbudowane lub dostarczone łącznie z Produktami, sprzedawanymi przez Philips na terytorium.

Kupujący: (a) nie zmieni, nie dokona adaptacji, nie przetłumaczy ani nie stworzy żadnego opracowania jakiegokolwiek oprogramowania wbudowanego w Produkt lub dostarczanego przez Philips łącznie z Produktem, chyba że działania takie są dozwolone z mocy prawa w zakresie rozwoju programów na podstawie analizy oprogramowania i usuwania błędów; (b) nie dokona cesji, nie podnajmie, nie wyleasinguje, nie wynajmie, nie pożyczy, nie zbędzie (albo nie przeniesie), nie ujawni ani w żaden inny sposób nie udostępni tego oprogramowania; (c) nie połączy ani nie włączy tego oprogramowania do żadnego innego oprogramowania ani (d) nie dokona montażu na podstawie analizy struktury oprogramowania (reverse assemble), nie dokona dekompilacji, nie dokona demontażu ani nie podejmie żadnych innych działań w celu uzyskania kodu źródłowego dla danego oprogramowania bez pisemnego upoważnienia Philips, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący powieli, bez dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji, wszelkie legendy zastrzeżonych Praw Własności Intelektualnej Philipsa lub jego podmiotów powiązanych lub trzecich dostawców w każdym oprogramowaniu lub dokumentacji dostarczanym przez Philips. Możliwe jest, że będą obowiązywały warunki licencji osób trzecich.


Kupujący potwierdza, że część Produktów stanowi oprogramowanie, włącznie z wdrażaniem oprogramowania firmy Microsoft. Kupujący nie będzie wydzielał ani usuwał (żadnej części) oprogramowania, stanowiącego część lub sprzedawanego łącznie z Produktem z żadnego sprzętu i Kupujący nie będzie podawał cen za oprogramowanie ani prowadził promocji, sprzedaży ani nie będzie rozporządzał żadnym wydzielonym lub usuniętym oprogramowaniem odrębnie od sprzętu.


Jeżeli Kupujący naruszy niniejsze postanowienie, Philips (i) uprawniony będzie do przerwania wszelkich dostaw Produktów na rzecz Kupującego bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu kosztów i szkód Kupującego oraz (ii) zostanie zwolniony przez Kupującego z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia osobom trzecim z tytułu jakichkolwiek kosztów i szkód, które zostały poniesione przez te osoby trzecie w związku z naruszeniem niniejszego postanowienia. Ponadto, Kupujący dostarczy Philips wszelkie istotne informacje dotyczące naruszenia niniejszego postanowienia.

7. Ograniczona gwarancja i zastrzeżenia

 

(a) Philips gwarantuje, że w czasie zwykłego korzystania, zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi, Produkty (z wyłączeniem wszelkiego oprogramowania, które nie jest wbudowane w Produkt przez Philips) będą, w momencie dostawy do Kupującego oraz przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy (lub inny okres uzgodniony przez Strony na piśmie), wolne od wad materiałowych lub wad w wykonaniu oraz będą zgodne ze specyfikacjami Philips dla danego Produktu lub innymi specyfikacjami, które Philips zatwierdził na piśmie jako obowiązujące. Jedyne i wyłączne zobowiązanie Philips oraz jedyne i wyłączne prawo Kupującego, z tytułu roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji ograniczone będzie, wedle uznania Philips, albo do wymiany wadliwego lub niespełniającego powyższych wymogów Produktu albo do naprawy takiego Produktu albo do stosownego obniżenia jego ceny. Philips posiadał będzie uzasadniony czas na naprawę, wymianę lub obniżenie ceny. W przypadku wymiany Produkty niespełniające wymogów lub wadliwe stają się własnością Philips z momentem dostarczenia Kupującemu Produktów wolnych od wad.


(b) Kupujący wykonując uprawnienia z gwarancji powinien wysyłać Produkty do wyznaczonego przez Philipsa miejsca. W przypadku, gdy roszczenie gwarancyjne będzie uzasadnione, Philips opłaci koszty przesyłki. W przypadku, gdy reklamowane w ramach gwarancji przez Kupującego Produkty okażą się niewadliwe lub właściwe i zostaną zwrócone Kupującemu, Kupujący zwróci Philips koszty, w tym koszty transportu, testów i kosztów manipulacyjnych związanych z powyższym.


(c) Nie ograniczając postanowień powyżej, Philips nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli domniemana wada lub niezgodność powstały w wyniku testów środowiskowych lub nadmiernego użytkowania, nieprawidłowego użycia, użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkownika, zaniedbania, nieprawidłowej instalacji lub wypadku w wyniku nieprawidłowej naprawy, zmiany, modyfikacji, przechowywania, transportu lub nieprawidłowej obsługi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niezgodnej z przeznaczeniem Produktów, uszkodzeń mechanicznych, niezgodnej z wymaganiami sieci zasilającej oraz warunków otoczenia (np. temperatura, wilgotność), użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych lub napraw przez nieautoryzowany serwis Philips.


(d) Udzielona powyżej gwarancja obejmuje bezpośrednio Kupującego a nie klientów, agentów lub przedstawicieli Kupującego i zastępuje wszelkie inne gwarancje, tak udzielone jak dorozumiane, a w szczególności wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności do określonego celu, zbywalności, braku naruszenia praw własności intelektualnej. Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję, jaką Sprzedający udziela Kupującemu na Produkty zakupione przez Kupującego na podstawie niniejszej Umowy.


(e) Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 9 Warunków Sprzedaży, powyższe opisuje całość odpowiedzialności Philipsa względem Kupującego w związku z wadliwymi lub niespełniającymi ww. wymogów Produktami dostarczonymi na mocy niniejszego dokumentu.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu praw własności intelektualnej

 

(a) Philips, na swój wyłączny koszt: (i) prowadził będzie obronę we wszelkich postępowaniach prawnych wszczętych przez osoby trzecie przeciwko Kupującemu w zakresie w jakim postępowanie takie obejmuje roszczenie, że jakikolwiek Produkt dostarczony przez Philips na mocy Umowy bezpośrednio narusza patent, prawa autorskie, znak towarowy lub tajemnicę handlową wnioskodawcy oraz (ii) zwolni Kupującego z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek szkód i kosztów zasądzonych na mocy ostatecznego orzeczenia wydanego w takim postępowaniu w zakresie, w jakim wynikają one bezpośrednio i wyłącznie z takiego naruszenia.


(b) Philips ani nie posiada zobowiązań ani nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności na podstawie i w zakresie postanowień Ustępu (a) (1) jeżeli Philips: (i) nie zostanie niezwłocznie powiadomiony o takim roszczeniu na piśmie; (ii) nie otrzyma wyłącznego prawa do kontroli i kierowania dochodzeniem, przygotowaniem, obroną i rozstrzygnięciem takiego roszczenia, włącznie z wyborem doradcy prawnego oraz (iii) nie uzyska pełnej, w rozsądnym zakresie, pomocy i współpracy Kupującego w takim rozstrzygnięciu i obronie..


(c) Jeżeli jakikolwiek Produkt jest lub, zdaniem Philips, może stać się przedmiotem roszczenia o naruszenie zgodnie z postanowieniami Artykułu 8 (a) powyżej, Philips uprawniony będzie, lecz nie będzie zobowiązany, wedle swojego wyłącznego uznania, do: (i) zapewnienia Kupującemu prawa do dalszego korzystania z Produktu lub jego sprzedaży; (ii) dostarczenia Produktu zastępczego lub (iii) modyfikacji Produktu w sposób, powodujący że Produkt nie będzie naruszał już żadnych praw lub (iv) rozwiązania jakiejkolwiek Umowy w zakresie w jakim dotyczy ona Produktu.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

 

(a) Odpowiedzialność odszkodowawcza Philips jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny zakupu Produktów przez Kupującego na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży.


(b) Ograniczenia przedstawione w niniejszym Artykule 9 powyżej mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem.

10. Poufność

 

Kupujący potwierdza, że wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe ujawnione Kupującemu przez Philips lub jego podmioty powiązane stanowią poufne informacje Philips lub jego podmiotów powiązanych. Kupujący nie ujawni żadnych takich poufnych informacji żadnej osobie trzeciej i nie wykorzysta tych poufnych informacji w żadnym celu innym niż uzgodniony przez Strony oraz zgodnie z transakcjami sprzedaży tutaj omawianymi.

11. Kontrola eksportu/importu

 

Jeżeli wynikająca z Umowy dostawa Produktów uzależniona jest od przyznania koncesji (licencji) eksportowej lub importowej przez organy administracji rządowej lub jakikolwiek jej organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub rozporządzeniami albo jest w innym zakresie ograniczona lub zakazana na mocy praw lub przepisów kontroli eksportowej lub importowej, Philips może zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań i praw Kupującego dotyczących danej dostawy do czasu uzyskania wymaganej koncesji (licencji) lub, odpowiednio, na okres ograniczenia lub zakazu i Philips może nawet rozwiązać Umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego. Ponadto, jeżeli wymagane jest oświadczenie użytkownika końcowego Philips niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, a Kupujący dostarczy taki dokument do Philips na pierwsze pisemne żądanie Philips; jeżeli wymagana jest koncesja (licencja) importowa, Kupujący niezwłocznie zawiadomi o tym Philips i Kupujący dostarczy do Philips taki dokument tak szybko jak zdoła go uzyskać. Kupujący przyjmując ofertę Philips, zawierając jakąkolwiek Umowę lub akceptując Produkty, wyraża zgodę, że nie będzie korzystał z Produktów lub związanej z nimi dokumentacji z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów kontroli eksportowej lub importowej.

12. Przelew i potrącenie

 

Kupujący nie dokona przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Philips.


O ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Kupującego, także w trybie art. 498 kc, jego wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy z wierzytelnościami Philips oraz, z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.

13. Obowiązujące prawo i forum

 

Wszystkie oferty, potwierdzenia i Umowy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. W stosunku do wszelkich sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych Kupujący i Philips będą w pierwszej kolejności starali się rozstrzygnąć je w wyniku porozumienia i negocjacji w dobrej wierze, w duchu wzajemnej współpracy. Wszelkie spory, których nie można rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Philips.. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980r. nie obowiązuje w stosunku do żadnej oferty, potwierdzenia lub Umowy. Żadne z postanowień niniejszego Artykułu 13 nie będzie interpretowane, jako ograniczenie praw Philips lub Kupującego wynikających z odpowiednich przepisów prawa do uzyskania postanowienia tymczasowego lub innych środków naprawczych lub do wszczęcia postępowania w celu zabezpieczenia możliwości regresu wobec drugiej strony.

14. Naruszenie i rozwiązanie

 

Nie naruszając żadnych praw ani środków, jakie Philips może posiadać na mocy Umowy lub z mocy prawa, Philips, na podstawie pisemnego zawiadomienia Kupującego, może rozwiązać, ze skutkiem natychmiastowym, Umowę lub jakąkolwiek jej część, bez jakichkolwiek zobowiązań, jeżeli:
(a) Kupujący naruszy którekolwiek postanowienia Umowy;
(b) wszczęte zostanie jakiekolwiek postępowanie, o likwidację lub zostanie złożony wniosek o upadłość Kupującego, powołany zostanie powiernik przez Kupującego lub dokonany zostanie przelew na rzecz wierzycieli Kupującego. Z chwilą rozwiązania Umowy, wszystkie płatności należne od Kupującego z tytułu Umowy stają się natychmiast należne i wymagalne.


W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia jakiejkolwiek Umowy, postanowienia, które z uwagi na zamiar takiego postanowienia pozostaną w mocy po takim wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu pozostają w mocy.

15. Postanowienia różne

 

(a) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych Warunków Sprzedaży, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian za wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.


(b)Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka wynikających z Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw, a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek wynikającego z tych dokumentów prawa nie uniemożliwia innego lub przyszłego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych praw wynikających z Umowy lub związanych z nimi dokumentów lub z mocy prawa.


(c) Wszelkie zawiadomienia wymagane na mocy niniejszej Umowy dokonywane będą na piśmie i wysyłane na adresy każdej ze Stron, które zostały podane powyżej lub na inne adresy o jakich każda ze Stron może poinformować na piśmie drugą w sposób określony w niniejszej Umowie i uznaje się je za doręczone w chwili dostarczenia adresatowi.


(d) Kupujący ani nie wyda ani nie spowoduje wydania żadnego ogłoszenia prasowego, ogłoszenia publicznego ani innego w stosunku do transakcji rozważanych w niniejszej Umowie i nie ujawni żadnych warunków niniejszej Umowy, chyba, że będzie to wymagane prawem, bez uprzedniej pisemnej zgody Philips, a Philips nie odmówi takiej zgody bezzasadnie.


(e) Niniejsze Warunki Sprzedaży zostały sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska. (punkt ten powinien być usunięty w przypadku gdy jest tylko wersja polska)

 

Niniejszym działając w imieniu i na rzecz Kupującego oświadczam/my, iż zapoznałem/zapoznaliśmy się i akceptuję/-ujemy powyższe Warunki Sprzedaży Philips Lighting Poland S.A. w Pile.